Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Adatkezelési tájékoztatónkat a ránk vonatkozó szabályok és követelmények alapján dolgoztunk ki annak érdekében, hogy honlap látogatóink személyes adatait védjük, és segítsük őket adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítésében.
Az Observans Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységét „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján végzi.

Az Observans Kft. jelen adatkezelési tájékoztatója a honlapon keresztül, a honlaplátogató kezdeményezésére induló kapcsolattartási tevékenységére, a honlap látogatója által kezdeményezett ajánlatkérésre, tevékenység, szolgáltatás igénybevételének kezdeményezésére, és a programokra történő jelentkezésre, ezen tevékenységekhez kötődő személyes adatok kezelésére terjed ki. Tájékoztatónk a feliratkozás során megadott, nem természetes személyekre vonatkozó adatokra nem alkalmazandó.

Tájékoztatónk a www2.observans.hu honlap személyes adatkezelésére vonatkozik.

A szabályzat és módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

1. Az adatkezelő megnevezése, alapadatok

Név: Observans Képzési Szolgáltató Kft.
Székhely:
1081 Budapest, Szilágyi utca 3.
Postacím: 1081 Budapest, Szilágyi utca 3.
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 1 239 4653

Az adatvédelemért felelős személy: Bertalan Tamás
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 1 239 4653

2. Adatkezelések:

2.1. Kapcsolatfelvétel

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

E-mail cím

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

Üzenet tartalma

Tájékoztatáshoz szükséges

 
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Observans Kft. a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó leírást megtalálja jelen tájékoztató “Adatkezeléssel kapcsolatos jogok” részében.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

2.2. Jelentkezés képzésre

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Kitöltő neve

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez.

e-mail címe

Kapcsolattartáshoz, számlázással, tevékenységgel kapcsolatos kérdések egyeztetéséhez, további tájékoztatók megküldéséhez

A kapcsolattartó telefonszáma

Kapcsolattartáshoz, számlázással, tevékenységgel kapcsolatos kérdések egyeztetéséhez

Résztvevők adatai: (Név, Beosztás, Telefon, Fax, E-mail)*

A jelentkezés rögzítéséhez, későbbi a képzésekkel kapcsolatos információk megküldéséhez és tájékoztatásukhoz szükséges

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a jelentkezés során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Observans Kft. a jelentkezés során megadott adatokat az ajánlatkérő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

 

3. Az adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatokhoz az Observans Kft. munkatársai és ügyintézéssel megbízott tisztségviselői férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kapcsolattartási, számlázási, tájékoztatási feladataikat ellássák.

4. Adatfeldolgozók

Az Observans Kft. adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozóktól elvárja a GDPR-nak való megfelelést. A személyes adatokhoz hozzáférő adatfeldolgozók a személyes adatokat az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően nincs érdemi döntési joga.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, számviteli tevékenységéhez könyvelőt vesz igénybe.

A honlap kialakítása úgy történt, hogy a kapcsolódó adatbázisokban személyes adatokat nem tárolunk, személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató nem fér hozzá.

Könyvelési feladatok:

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Fideliter Kft.
Cím: Budapest, Botond utca 12.
Adószám: 23546077-2-41
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

Az érintettek köre: A weboldalon szolgáltatást megrendelő, tevékenységre jelentkező természetes személyek.

Az adatkezelés célja: Könyvelési feladatok elvégzése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

5. Adatbiztonság

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) az Observans Kft. tulajdonát képezik.

A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

A honlap működtetéséhez használt szerverhez csak megfelelő jogosultsággal az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében az Observans Kft. adatmentési és archiválási szabályokat határozott meg, melyek betartását ellenőrzi.

Az Observans Kft. által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

6. Sütik (cookies) használata

Honlapunkon sütiket használunk, aminek lényege, hogy a mi szerverünk információt küld az Ön böngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szerverünknek információkat, amelyek a honlap működéséséhez szükségesek. A sütik jellemzően csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja. A számítógépén tárolt sütiket megtekintheti és törölheti, rendelkezhet arról, hogy böngészője milyen módon kezelje a sütiket. Azok kezelését akár meg is tilthatja. Az elterjedt böngészők súgójába részletesen olvashat a sütik kezeléséről.

7. A Google Analytics alkalmazása

Honlap a Google Analytics web elemző alkalmazást használja. A Google Analytics „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk közül a Google a Felhasználó IP-címét lerövidíti, ezzel azonosíthatatlanná teszi.. A Google Analytics a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem rendeli össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett (a jogszabályokban alkalmazott fogalomhasználat szerint az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük) hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az 1. pontban megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

-hogy személyes adatait,

-milyen jogalap szerint,

- milyen adatkezelési céllal,

- mennyi ideig kezelik.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő egy hónapon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Observans Kft. az érintettet a helyesbítésről levélben értesíti.

A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az a rá vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő törölje. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy hónapon belül törölje.

Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Intézkedési határidő

Indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a hozzánk fordulót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Ez szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt.
Ha nem intézkedünk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, illetve erről nem tájékoztatjuk a kérelmezőt, a kérelmező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati lehetőségével.

10. Panasztételi lehetőség

Panasszal az Önt érintő, a személyes adatkezelés tárgyában elkövetett jogsértés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

11. Jogorvoslati lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Observans Kft. ellen. Az Ön választása, lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthat peres eljárást. A törvényszékek elérhetőségét itt találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Budapest, 2018. május 25.